جملات امام و رهبری در رابطه با شخصیت و آثار شهید مطهری (ره)